ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก

คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก

คาถาเบิกเนตร (หมอดู)

  ตั้งนะโม ๓ จบ     แล้วท่องคาถานี้ : -
พุทธัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
ธัมมัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
สังฆัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
พุทธัง    มานิมิตตัง
ธัมมัง    มานิมิตตัง
สังฆัง    มานิมิตตัง

คาถาอาราธนาปู่ฤาษีพรหมนารอด  (ปู่ครูหมอดู)

                                                       โอมฤาษี      ปู่พรหมนารอด     สิทธิฤทธิ์เดชเดโชชัย    เดชพระเลิศไกล  
                                              ประสิทธิ์พรมงคล     ศรี    ศรี    สวัสดีอำพล   สุขเกษมสถาพร   ขอให้สวัสดีมีชัย
                                              ประสิทธิกิจจัง     ประสิทธิกัมมัง     ประสิทธิลาภัง      ภะวันตุเมฯ   (๓ จบ)

คาถาเบิกเนตรรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โอมพระเนตร     วิเศษราชา     จักขุยันตา     ชิวหายันติ     พุทธะโอษฐะขะเรชาตัง
สะหัสสะเนตโต     เทวิน     โท     ทิพพะจักขุง     วิโสธะยิ ฯ

คาถาเจิมหน้า (ลูกศิษย์)

อุณาโลมมาปะนะชายะเต      อะสังวิสุโลปุสะภุภะ       สัตถุโนพุทโธ
สิทธิกิจจัง     สิทธิกัมมัง     สิทธิการิยะ     ตะถาคะโต     สิทธิเตโชชะโยนิจจัง
สิทธิลาโภนิรันตะรัง     สัพพะกัมมัง     ประสิทธิเต     สัพพะสิทธิ     ภะวันตุเต ฯ
(แล้วว่าคาถา  “โสธายะ”   เป่าตรึงลงไปที่หน้าผาก)

คำไหว้พระธาตุรวม  (หลวงพ่อเกษม  เขมโก)

                                       วันทามิ   เจติยัง   สัพพัฏฐาเนสุ,   ปติฏฐิตา   สรีระธาตุง    มหาโพธิง,    พุทธะรูปัง   
                               สกลัง   สทา    นาคะโลเก,   เทวะโลเก   ตาวะติงเส  พรัมมะโลเก,    ชัมภูทีเป    ลังกาทีเป.         
                               สรีระธาตุโย    เกสาธาตุโย   อรหันตา,   ธาตุโย   เจติยัง   คันธะกุฏิ   จตุราสี,    ติสะหัสสะ    
                               ธัมมักขันธา   ปาทะเจติยัง    นะระเทเวหิ    ปูชิตา   อหังวัน,   ทามิ    ธาตุโย    อหังวันทามิ    
                               ทูระ,    โต    อหังวันทามิ     สัพพะโส ฯ        

         พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า      

อิติปิ   โส   วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ
อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ    (ว่า ๑๘ คาบ)

    คำอาราธนาพระสีวลี

นะชาลิเต     สังชาลิเต    นะชาลิติ    พะลิราชา     สีวลี    จะมหาเถโร     โสละโห   
ปะติยาทิมหิ     นะชาลิติ    สิทธะมัตถุ     สิทธะมัตถุ     สิทธะมัตถุ     อิทังพะลัง     เอตัสมิง    
รัตตะนัตตะยัสมิง     สัมปะสาทะนะ     เจตะโส ฯ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี 
และเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (ร.๕)

             “ ลูกเอ๋ย  ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด   เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง  คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย   มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นตัว   เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว   แล้ว เจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า    หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง……… ”
             “ จงจำไว้นะ… เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้  ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่   จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน    เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า ”

คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

คุ้มภัย   ให้ลาภ

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

อิติจิตตัง,     เอหิ     เทวะตาหิ,    จะมหาเตโช,     นะระบูชิโต
  โสระโส,      ปัจจะยา      ทิปปะติ,      นะเรโส   จะ   มหาราชา,
    เมตตา     จะ   กะโรติ,    มหาลาภัง,       จะ   ทาโสตถี   ภะวันตุเมฯ

ข้าพระพุทธเจ้า…..…………………ขอน้อมกราบบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระองค์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพทรงเป็นทรัพย์อันใหญ่ยิ่งของชาติไทย   เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   ขอพระบุญญานุภาพของพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมีคุ้มครอง   ป้องกันภัยพิบัติ  ประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและ……..………………ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน    เงินทอง   มีลาภ    มีความสุขสวัสดิ์ชั่วนิจนิรันดร์   เทอญฯ

คาถาบูชาพระปิยมหาราช  (เสด็จพ่อ ร.๕) 

          พระสยามมิน   ทะโร   วะโร   อัตตัง พุทธะ   สังมิ   อิติ   อะระหัง
วะรัง   พุทโธ   นะโมพุทธายะ ปิโย   เทวา   มนุสสานัง
ปิโย   พรหมมา   นะมุตตะโม ปิโย   นาคะ   สุปันนานัง
ปินินชะลิยัง   นะมามิหัง ปิยะ   มะมะ   นะโมพุทธายะ

 

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โอม     สิโน    ราชาเทวะ     ชะยะตุภะวัง    สัพพะศัตรูวินาสสันติ
 

บางตำราว่า
ปู่ตาก    ตะกุ    อิตัล    ตากสิน    ราชะ    โยตังอิ

 

คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)  พรหมรังสี

อิติปิ     โส     ภะคะวา    ราชาโต     ท้าวเวสสุวัณโณ    พะละสุขัง     พรหมรังสี   นามะโต   อะระหัง   พุทธะโต   นะโมพุทธายะ

คาถาอาราธนาพระสมเด็จ 

โอม    ศรี    ศรี     พรหมรังสี     นามเต    มหาเถรานุสโต    นะเมตตัง
สุขัง    อันตรายัง    วินาสสันติ     ภวันตุเต ฯ

คาถาอาราธนาปู่ทวด

นะโม     โพธิสัตโต     อาคันติมายะ     อิติภะคะวา ฯ

คาถาอาราธนาปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด) 

กายะ   วาจายะ   จิตตัง   อะหังวันทา    นาคาธิบดีศรีสุทโธ    วิสุทธิเทวา   ปูเชมิ ฯ

คาถาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อิ    อะ    มะ    อะ    อุ  (หรือ อิ  อุ  อะ)    นะโม    พุทธายะ
โอมมหาระรวย       ขอให้ข้าพเจ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์
อิทธิฤทธิ์     มหาระรวย     พูดจากับใครขอให้หลงงงงวย
มหาระรวย     นะโม     พุทธายะ ฯ  (ว่า  ๓  จบ)

คาถาบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย)
บูชาเรียกโชคลาภ

โอม   ปัทมะ   กโร   ธะ   อารยะ   ชัมภะ   ละ    หริ   ทะ   ยะ   หูม   ผัฏ ฯ

คำถวายปัจจัย (สุสานไตรลักษณ์)

อิมังเม    ปัจจัยยัง    สังฆเทมี (ว่า ๓ จบ)
อิทังมัยหัง    ทานัง    สังฆังคัจฉตุ
อันว่าปัจจัยนี้ของข้าพเจ้า      ขอจงถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้าด้วยเถิด.

คาถาปล่อยสัตว์

คัจเฉวะ    โข    ตะ   วัง    ตะระมานะรูโป     มา    ตัง    
อะมิตตา     ปุนะ    อัคคะเหสุง     ทุกโข     หิ     ลุทโทหิ   
ปุมา    สะมาคะโม     อัทสะสะนัง     โภชะปุตตานัง     คัจฉะ ฯ

พระคาถาอิติปิโส  ๘  ทิศ

พระจันทร์ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
พระอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
พระพุธ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
พระเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
พระพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
พระราหู คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
พระศุกร์ วา โธ โน อะ มะ มะ วา
พระอาทิตย์ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ

 

คาถาเมตตามหานิยม 

นะ   เมตตา,   โม   กรุณา,    พุทธ   ปราณี,   ธา   ยินดี,    ยะ   เอ็นดู,   สารพัดศัตรู  
วินาสสันตุ    อิติปิโส    ภะคะวา   เห็นหน้าวาจา   เอ็นดูด้วย   นะโม   พุทธายะ ฯ

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

             ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล   จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า               ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้   ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ   ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม  ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้    แล้วโปรดอโหสิกรรม   และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ.

คาถาแก้กันพระราหูเสวยอายุ
(เป็นของดีทางมหาอุด)

เวทาสากุ      กุสาทาเว      ทายะสาตะ      ตะยะสาทา  
สาสาทิกุ        กุทิสาสา      กุตะกุภู      ภูกุคะกุ

  คาถาบูชาดวงชะตา     

นะโมเม   สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ  จะเทวานัง
สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ สะสิ  ภุมโม  จะ  เทวานัง
วุโธลาภัง   ภะวิสสะติ โสโร  ชีโว  ศุกะโร  จะ  มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง   วินาสสันติ สัพพะโรคัง  วินาสสันติ
ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา สัพเพเทวามัง   ปาละยันตุ
สัพพตา   เอตนะมังคะลัง   เตเชนะ สัพพะโสตถี   ภะวันตุเม

 

  หลักการคำนวณกาลโยคประจำปี  

วันธงชัย   ถ้าต้องการหาวันธงชัยปีใด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๐ คูณ  เอา ๓ บวก  ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้ 
                      >  เอา  ๗     หารเกณฑ์    เศษเป็นวันธงชัย
                      >  เอา  ๘     หารเกณฑ์    เศษเป็นยามธงชัย    
                      >  เอา  ๓๐   หารเกณฑ์    เศษเป็นดิถีธงชัย

วันอธิบดี   ถ้าต้องการหาวันอธิบดีปีใด  ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง  เอา ๔๙๘ หาร  เหลือเศษตั้งเป็นเกณฑ์ไว้      
                      >  เอา  ๗     หารเกณฑ์    เศษเป็นวันอธิบดี
                      >  เอา  ๘     หารเกณฑ์    เศษเป็นยามอธิบดี
                      >  เอา  ๓๐   หารเกณฑ์    เศษเป็นดิถีอธิบดี       

วันอุบาทว์ ถ้าต้องการหาวันอุบาทว์ปีใด  ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง  เอา ๑๐ คูณ  เอา  ๒  บวก   ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้   
                      >  เอา  ๗     หารเกณฑ์    เศษเป็นวันอุบาทว์
                      >  เอา  ๘     หารเกณฑ์    เศษเป็นยามอุบาทว์
                      >  เอา  ๓๐   หารเกณฑ์    เศษเป็นดิถีอุบาทว์

วันโลกาวินาศ  ถ้าต้องการหาวันโลกาวินาศปีใด  ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา ๑๑๒๐  บวก    ตั้งเป็นเกณฑ์ไว้
                               >  เอา  ๗     หารเกณฑ์    เศษเป็นวันโลกาวินาศ
                               >  เอา  ๘     หารเกณฑ์    เศษเป็นยามโลกาวินาศ
                               >  เอา  ๓๐   หารเกณฑ์    เศษเป็นดิถีโลกาวินาศ

บทเจริญกรรมฐาน

ข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนา บูชาคุณพระรัตนด้วยอุดม
สร้างสมทาสบารมีธรรม บำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่
บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ สังหารนิวรณ์ห้าให้หาย
สืบสายวิตกวิจารณ์ปิติ ศิริรวมสุขาวกัคคะตา
ต่อมาให้ถึงฌานสี่ พร้อมด้วยวลีทั้งห้า
เจริญมรรคาพระอริยะสมังคี ล้างธุลีกิเลสให้สูญ
ตัดมูลอาสาวะอนุสัย ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง
ล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ ขอคุณพระรัตนตรัย
คุณไท้ทิราชเทวา คุณมารดาบิดาครูอาจารย์
คุณความดีทุก ๆ ประการ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า
บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหาย ทำลายมารห้าให้พินาศ
ปราศจากพยัญตรายนิรันดร์ เกษมสันต์ประสบสิ่งเสมอใจ
สมดั่งมุ่งหมาย ณ การบัดนี้เทอญ  

 

 ขออัญเชิญพระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า     ขออัญเชิญพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

๑.     พระกกุสันโท    ผู้เป็นธาตุดิน   บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
         ข้าพระพุทธเจ้า     ขออัญเชิญพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.    พระเคนาคะมะโน    ผู้เป็นธาตุน้ำ   บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
         ข้าพระพุทธเจ้า     ขออัญเชิญพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
๓.     พระมหากัสปะ    ผู้เป็นธาตุไฟ   บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
         ข้าพระพุทธเจ้า     ขออัญเชิญพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
๔.     พระสัมมนะโคดม   ผู้เป็นธาตุลม   บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
         ข้าพระพุทธเจ้า     ขออัญเชิญพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

๕.    พระศรีอริยะเมตไตรโย   ผู้เป็นอากาศธาตุ        บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
        พร้อมทั้ง ๗  จักรวาล  ๑๖  ชั้นฟ้า ๑๕  แม่พระธรณี  บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า (หายใจเข้า)
        ข้าพระพุทธเจ้า  ขออัญเชิญยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์   บรรจุลงในกายของข้าพระพุทธเจ้า   ให้เห็นผลทันตา   อยัมมทันตา   สาธุ   สาธุ   สาธุ

                                      
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.