ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
คาถาไหว้ครูหมอดู

คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก (เบิกเนตรหมอดู)
ก่อนเริ่มต้นการพยากรณ์ทุกครั้ง   ให้ตั้งนะโม ๓ จบ  แล้วท่องคาถานี้ : -
พุทธัง    บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
ธัมมัง    บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
สังฆัง    บังเกิดเปิดโลกโลกะวิทูวิโสธะยิ
พุทธัง    มานิมิตตัง
ธัมมัง    มานิมิตตัง
สังฆัง    มานิมิตตัง
แล้วบอกกล่าวครูบาอาจารย์ในใจว่า
“ อะไรที่มาปิดบังอยู่   ที่ยังไม่รู้   ขอให้มาช่วยดลจิตให้รู้แจ้งกระจ่างด้วยเทอญ ”
ในขณะที่พยากรณ์อยู่  ให้ภาวนาในใจว่า:-
พุทธัง    มานิมิตตัง
ธัมมัง    มานิมิตตัง
สังฆัง    มานิมิตตัง
การยกครู (ไหว้ครู)
พึงกระทำในวันพฤหัสบดี   ด้วยดอกไม้ขาว ๕ ดอก  เทียนขาว ๕ เล่ม

คาถาไหว้ครู
           พุทธังวันทิตวา   ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณ   ธัมมังวันทิตวา   ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมะคุณ   สังฆังวันทิตวา    ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆะคุณ      ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งบรมครูพระอัญญาโกณทัณญะ   พระอนุรุธธะเถระ  พระวังคีสะเถระ   พระอุทุมพรเถระ  ข้าพเจ้าไหว้
แล้วซึ่งพระฤาษี ๑๐๘ ตน   มีปู่ฤาษีพรหมนารอเป็นประธาน   ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระยาพิเภกโหราจารย์    ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญโหราศาสตร์

       องการพินธุนาถัง อุปปันนังพรหมา สะหะปะตินามัง อาทิกัปเปสุอาคะโต  ปัญจะปะทุมังทิสวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ฯ 

                เสฎฐันติ รัตตะนัง โลเก วันทิตะวา ปะการะณัง อิมัง เลขะสมุทยัง ปะริสายะ ยะถาพะลัง  ฯ

                ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอประณตน้อมนมัสการ  คุณครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน  ให้เรียนรู้ปกรณ์โหราศาสตร์คณะวิทยกิจ        ขอสิ่งประสิทธิสรรพมงคลสวัสดี    จงมีแก่ข้าพเจ้า  ผู้มุ่งกมลประสาทโสมนัส  จัดผจงเจตน์บำบวงสรวงสิทธิเคารพ  นบน้อมพร้อมกายวจีจิต   บรรจงสรรพสักการามิส     อุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราศาสตร์    อ้างเดิมกาลพรหมทั้งสี่  มีกสิณพรหมเป็นอาทิเหตุ  ผู้บำเพ็ญญาณประเภทเลขคำนวณกิจ เสริมประสิทธิสฤษดิ์สรรพคัมภีร์   โดยวิถีทางโหราศาสตร์   ตั้งอสีติธาตุและสุริยาตร์สารัมภ์  สุริยะจันทร์ประจำลักขณ์ราศี  จักรทีปนีพยากรณ์ดาราศาสตร์  ทบทวนธาตุแบ่งปัน  ปักษ์ดิถีเดือนวันฤดูกาล   เก้าฐาน สิบสองฐานนพเคราะห์   รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิพิภพ  แจ้งเจนจบญาณวิถี  จงปราณีโปรดรับสักการ  สรรพพิธานพลีกิจ  ซึ่งจงจิตน้อมอภิวันท์  สมประโยชน์พลันเจริญช่วย  เอื้อนอำนวยพรพิสุทธิ์   แก่กุลบุตรผู้ศึกษาในโหราศาสตร์ปกรณ์   ทั้งผู้สอนและผู้เรียน  จงเพียรเพิ่มพูลสวัสดิ์    ให้แจ้งจัดเจนจำทรง   แม่นมั่นคงทุกคัมภีร์   ขออย่ามีวิปลาส  ด้วยอำนาจประณามนพ  น้อมเคารพครูอาจารย์  จงบันดาลดลให้  ผู้ที่เรียนจงรู้ได้สะดวกพร้อมสมประสงค์    ประสิทธิเทอญ ฯ

คาถาบูชาปู่ฤาษี
 โอมสิทธิ    การิยะ   แห่งบรมครูทั้งหลาย    อะธิเจ   ตะโส   อะปะ   มัชชะโต     โมนะ    ปะกะสุ    สิกะ   คะโต    โสพะนัพ   ภะวันติ     ตา
ทิโน    อุปะสัน    ตัสสะ    สะติมะโต

คาถาอาราธนาปู่ฤาษีพรหมนารอด  (ปู่ครูหมอดู)
 โอมปู่ฤาษีพรหมนารอด และปู่ฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน     สิทธิฤทธิ์เดชเดโชชัย    เดชพระเลิศไกล  ประสิทธิ์พรมงคล     ศรี    ศรี    สวัสดีอำพล   สุขเกษมสถาพร   ขอให้สวัสดีมีชัย    ประสิทธิกิจจัง     ประสิทธิกัมมัง     ประสิทธิลาภัง      ภะวันตุเมฯ 

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
โอม   นะโม    ชีวะโก   สิระสา   อะหัง     การุณิโก  สัพพะสัตตานัง   โอสะถะ  ทิพพะมันตัง  ปะภาโส  สุริยา  จันทัง   โกมาระภัจโจ   ปะกาเสสิ     ปัณฑิโต     สุเมธะโส    อะโรคะยา    สะมะนา    โหมิ ฯ

คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คุ้มภัย   ให้ลาภ
อิติจิตตัง,     เอหิ     เทวะตาหิ,    จะมหาเตโช,     นะระบูชิโต
โสระโส,      ปัจจะยา      ทิปปะติ,      นะเรโส   จะ   มหาราชา,
      เมตตา     จะ   กะโรติ,    มหาลาภัง,       จะ   ทาโสตถี   ภะวันตุเมฯ

                ข้าพระพุทธเจ้า…..…………………ขอน้อมกราบบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระองค์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพทรงเป็นทรัพย์อันใหญ่ยิ่งของชาติไทย   เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   ขอพระบุญญานุภาพของพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมีคุ้มครอง   ป้องกันภัยพิบัติ  ประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและ……..………………ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน    เงินทอง   มีลาภ    มีความสุขสวัสดิ์ชั่วนิจนิรันดร์   เทอญฯ

คาถาบูชาพระปิยมหาราช  (เสด็จพ่อ ร.๕)
พระสยามมินโท  วะโรอิติ  พุทธะสังมิ   อิติอะระหัง  สะหัสสะกายัง  วะรังพุทโธ  นะโมพุทธายะ  (3 จบ)
ให้ตั้งจิตอธิษฐาน   ปรารถนาสิ่งใด   ให้ขอกับท่าน
ปิยะ   มะมะ   นะโม   พุทธายะ  (ว่า 3 จบ)

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ปู่ตาก  ตะกุ  อิตัล  ตากสิน  ราชะ  โยตังอิ ฯ
หรือ
โอม     สิโน    ราชาเทวะ  ปู่ตากสิน  มหาราชายะ   ปู่ตากสิน  มหาเดชานุภาเวนะ   ชะยะตุภะวัง    สัพพะศัตรู    วินาศสันติ   โอม  สิโน  ราชาเทวะ  นะมามิหัง ฯ
 
คาถาอาราธนาปู่ทวด
นะโม     โพธิสัตโต     อาคันติมายะ     อิติภะคะวา ฯ

คาถาอาราธนาปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
กายะ   วาจายะ   จิตตัง   อะหังวันทา    นาคาธิบดีศรีสุทโธ    วิสุทธิเทวา   ปูเชมิ ฯ (๓ จบ)

คำไหว้พระธาตุรวม  (หลวงพ่อเกษม  เขมโก)
วันทามิ   เจติยัง   สัพพัฏฐาเนสุ,   ปติฏฐิตา   สรีระธาตุง    มหาโพธิง,    พุทธะรูปัง   สกลัง   สทา    นาคะโลเก,   เทวะโลเก   ตาวะติงเส  พรัมมะโลเก,    ชัมภูทีเป    ลังกาทีเป.         สรีระธาตุโย    เกสาธาตุโย   อรหันตา,   ธาตุโย   เจติยัง   คันธะกุฏิ   จตุราสี,    ติสะหัสสะ    ธัมมักขันธา   ปาทะเจติยัง    นะระเทเวหิ    ปูชิตา   อหังวัน,   ทามิ    ธาตุโย    อหังวันทามิ    ทูระ,    โต    อหังวันทามิ     สัพพะโส ฯ

คำถวายปัจจัย (สุสานไตรลักษณ์)
 อิมังเม    ปัจจัยยัง    สังฆเทมี (ว่า ๓ จบ)
อิทังมัยหัง    ทานัง    สังฆังคัจฉตุ
อันว่าปัจจัยนี้ของข้าพเจ้า      ขอจงถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้าด้วยเถิด.

คาถาปล่อยสัตว์
คัจเฉวะ    โข    ตะ   วัง    ตะระมานะรูโป     มา    ตัง    
อะมิตตา     ปุนะ    อัคคะเหสุง     ทุกโข     หิ     ลุทโทหิ   
ปุมา    สะมาคะโม     อัทสะสะนัง     โภชะปุตตานัง     คัจฉะ ฯ

คาถาบูชาแม่พระธรณีบีบผมมวย
 ตัสสา     เภสีสะโต     ยะกาคงคา   โสตัง    ปะวัตตันติ    มะระเสนา   ปติฏฐาตุง    อะสัก   โกนโต   ปะลายิงสุ   ปริมานุภาเวนะ   มะระเสนา    ปะระชิตา   ทิโสทิสัง    ปะลายังติ    วิทังเสติ     อะเสสะโต ฯลฯ  สาธุ

 คาถาบูชาแม่พระคงคา
       โอม          อัคคีคงคานัง     วาโยอาโปธรณี     นะ     มะ     พะ     ทะ
  ทุติยัมปิ     อัคคีคงคานัง     วาโยอาโปธรณี     นะ     มะ     พะ     ทะ
  ตะติยัมปิ    อัคคีคงคานัง     วาโยอาโปธรณี     นะ     มะ     พะ     ทะ

 คาถาบูชาพระแม่โพสพ
โพสะวะโภชะนัง     อุตตะมะลาภัง     มัยหัง     สัพพะสิทธิหิตัง    โหตุ

คาถาบูชาพ่อจตุคามรามเทพ
โอม   มะ   ประสิทธิ   จตุคามรามเทพ   เทวานัง    
โพธิสัตตัง    มหิทธิ    คุณณัง,     อิทธิฤทธิ์    เทวานัง     อะหังปูเชมิ
เอหิ   สัพพะลาภา เอหิสัพพะโภคา เอหิสัพพะธะนา เอหิสัพพะสุขัง
อะระหังพุทโธ     อิติปิโส    ภะคะวา  พระจตุคามรามเทพเทวา    ประสิทธิเม.

คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์
โองการ   พินธุ   นาถัง   อุปันนัง  พรหมมะโน  จะอินโท  พิฆเนศโต  มหาเทโว   อะหัง   วันทามิ  สัพพะทา  สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยัง  ประสิทธิเม โอม
(๓ จบ)

คาถาบูชาพระกาฬ
โอม   ทักขิณทิส   ยมเทวตา    สหคณปริวารา    อาคัจฉันตุ   ปริภุญชันตุ   สวาสหาย ฯ
        โอม    สัพพอุปาทว   สัพพทุกข   สัพพโศก   สัพพโรค  (สัพพภัย, สัพพเคราะห์เสนียดจัญไร)   วินาสาย    
สัพพศัตรู     ปมุจจติฯ      โอม.....ยมเทวตา    สทารักขันตุ   สวาห    สวาห   สวาหายฯ

พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
อิติปิโส วิเสเสอิ  อิเสเส พุทธะนาเมอิ
        อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ  ฯ

 คาถาเมตตามหานิยม
นะ   เมตตา,   โม   กรุณา,    พุทธ   ปราณี,   ธา   ยินดี,    ยะ   เอ็นดู,   สารพัดศัตรู    วินาสสันตุ    อิติปิโส    ภะคะวา   เห็นหน้าวาจา   เอ็นดูด้วย   นะโม   พุทธายะ ฯ

คาถาเบิกเนตรรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 โอมพระเนตร   วิเศษราชา   จักขุยันตา   ชิวหายันติ   พุทธะโอษฐะขะเรชาตัง  สะหัสสะเนตโต  เทวิน   โท   ทิพพะจักขุง   วิโสธะยิ

คาถาเจิมหน้า (ลูกศิษย์)
อุณาโลมมาปะนะชายะเต   อะสังวิสุโลปุสะภุภะ   สัตถุโนพุทโธ ฯ
 สิทธิกิจจัง    สิทธิกัมมัง   สิทธิการิยะ   ตะถาคะโต   สิทธิเตโชชะโยนิจจัง   สิทธิลาโภนิรันตะรัง   สัพพะกัมมัง   ประสิทธิเต   สัพพะสิทธิ   ภะวันตุเต ฯ  
(แล้วว่าคาถา  “โสธายะ”   เป่าตรึงลงไปที่หน้าผาก)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  และเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (ร.๕)
“บุญเราไม่เคยสร้าง   ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า”

              “ ลูกเอ๋ย  ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด   เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง  คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย   มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นตัว   เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว   แล้ว เจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า    หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง……… ”
               “ จงจำไว้นะ… เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้  ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่   จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน    เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า ”

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พฺรหฺมรํสี)
บทความต่างๆ

ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.