ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
วิชาตาทิพย์ article
วิชาตาทิพย์ คือ วิชาที่จะทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าการต่อสู้ – การแข่งขันทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการแข่งเตะบอล   แข่งบาสเกตบอล   แข่งมวย   แข่งรถ   แข่งเรือ   ชนไก่   ชนวัว     พูดง่าย ๆ ว่าวิชานี้จะทำให้เรารู้ผลของการแข่งขันทุกเรื่องก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ยากและสลับซับซ้อนอะไรเลย   อันดับแรกคุณต้องรู้เรื่องของ “ทักษา” ก่อน ทักษาหรือมหาทักษา  มีรูปลักษณ์ดังนี้ 
ทักษา  จะมีคาถากำกับอีก ๘ คาถา  ดังต่อไปนี้คือ :
๑.บริวาร ๒.อายุ ๓.เดช ๔.ศรี
๕.มูละ ๖.อุตสาหะ ๗.มนตรี ๘.กาลกิณี (กาลี)
 
บริวาร หมายถึง บุตร – บริวาร – พวกพ้อง – ความดี – จุดยืน
อายุ หมายถึง สุขภาพพลานามัย – ความอยู่เย็นเป็นสุข
เดช หมายถึง อำนาจ – ความสามารถ
ศรี หมายถึง คุณงามความดี – ความศรัทธาเชื่อถือ – ชื่อเสียง
มูละ หมายถึง หลักฐาน – รายได้
อุตสาหะ หมายถึง ความเพียร – ความเหน็ดเหนื่อย
มนตรี หมายถึง ที่พึ่ง – ผู้สนับสนุน – ผู้อุปการะ
กาลกิณี (กาลี) หมายถึง ความชั่ว – ความผิดหวัง – ความไม่ดีทุกชนิด
 
ทักษาจะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา  พร้อมกับคาถากำกับ  ดังนี้คือ :
    คนเกิดวันอาทิตย์   จะเริ่มบริวารที่วันอาทิตย์     อายุที่วันจันทร์     เดชที่วันอังคาร   ศรีที่วันพุธ   มูละที่วันเสาร์    อุตสาหะที่วันพฤหัสบดี   มนตรีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   กาลกิณีที่วันศุกร์    เพราะฉะนั้นวันศุกร์จึงไม่ดีสำหรับวันอาทิตย์    วันอาทิตย์ห้ามทำการมงคลวันศุกร์    ห้ามใช้อักษรวันศุกร์    ห้ามใช้สีวันศุกร์    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันศุกร์ (ทิศเหนือ)
    คนเกิดวันจันทร์    จะเริ่มบริวารที่วันจันทร์     อายุที่วันอังคาร     เดชที่วันพุธ   ศรีที่วันเสาร์   มูละที่วันพฤหัสบดี   อุตสาหะที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    มนตรีที่วันศุกร์     กาลกิณีที่วันอาทิตย์     เพราะ ฉะนั้นวันอาทิตย์จึงไม่ดีสำหรับวันจันทร์    วันจันทร์ห้ามทำการมงคลวันอาทิตย์    ห้ามใช้อักษรวันอาทิตย์  ห้ามใช้สีวันอาทิตย์  เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันอาทิตย์ (ทิศตะวันออเฉียงเหนือ)
    คนเกิดวันอังคาร    จะเริ่มบริวารที่วันอังคาร     อายุที่วันพุธ     เดชที่วันเสาร์   ศรีที่วันพฤหัสบดี   มูละที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    อุตสาหะที่วันศุกร์   มนตรีที่วันอาทิตย์   กาลกิณีที่วันจันทร์    เพราะฉะนั้นวันจันทร์จึงไม่ดีสำหรับวันอังคาร    วันอังคารห้ามทำการมงคลวันจันทร์    ห้ามใช้อักษรวันจันทร์    ห้ามใช้สีวันจันทร์   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันจันทร์ (ทิศตะวันออก)
    คนเกิดวันพุธ    จะเริ่มบริวารที่วันพุธ     อายุที่วันเสาร์     เดชที่วันพฤหัสบดี   ศรีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   มูละที่วันศุกร์    อุตสาหะที่วันอาทิตย์   มนตรีที่วันจันทร์   กาลกิณีที่วันอังคาร    เพราะฉะนั้นวันอังคารจึงไม่ดีสำหรับวันพุธ    วันพุธห้ามทำการมงคลวันอังคาร    ห้ามใช้อักษรวันอังคาร   ห้ามใช้สีวันอังคาร   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันอังคาร (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
    คนเกิดวันเสาร์    จะเริ่มบริวารที่วันเสาร์     อายุที่วันพฤหัสบดี     เดชที่วันพุธกลางคืน(ราหู)   ศรีที่วันศุกร์   มูละที่วันอาทิตย์    อุตสาหะที่วันจันทร์   มนตรีที่วันอังคาร   กาลกิณีที่วันพุธ    เพราะฉะนั้นวันพุธจึงไม่ดีสำหรับวันเสาร์    วันเสาร์ห้ามทำการมงคลวันพุธ    ห้ามใช้อักษรวันพุธ   ห้ามใช้สีวันพุธ   เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพุธ (ทิศใต้)
    คนเกิดวันพฤหัสบดี    จะเริ่มบริวารที่วันพฤหัสบดี     อายุที่วันพุธกลางคืน(ราหู)     เดชที่วันศุกร์   ศรีที่วันอาทิตย์   มูละที่วันจันทร์    อุตสาหะที่วันอังคาร   มนตรีที่วันพุธ   กาลกิณีที่วันเสาร์    เพราะฉะนั้นวันเสาร์จึงไม่ดีสำหรับวันพฤหัสบดี  วันพฤหัสบดีห้ามทำการมงคลวันเสาร์   ห้ามใช้อักษรวันเสาร์    ห้ามใช้สีวันเสาร์    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันเสาร์ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
    คนเกิดวันพุธกลางคืน(ราหู)    จะเริ่มบริวารที่วันพุธกลางคืน(ราหู)     อายุที่วันศุกร์     เดชที่วันอาทิตย์   ศรีที่วันจันทร์   มูละที่วันอังคาร    อุตสาหะที่วันพุธ   มนตรีที่วันเสาร์   กาลกิณีที่วันพฤหัสบดี     เพราะฉะนั้นวันพฤหัสบดีจึงไม่ดีสำหรับวันพุธกลางคืน(ราหู)      วันพุธกลางคืน(ราหู)ห้ามทำการมงคลวันพฤหัสบดี    ห้ามใช้อักษรวันพฤหัสบดี    ห้ามใช้สีวันพฤหัสบดี    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพฤหัสบดี (ทิศตะวันตก)
    คนเกิดวันศุกร์   จะเริ่มบริวารที่วันศุกร์     อายุที่วันอาทิตย์     เดชที่วันจันทร์   ศรีที่วันอังคาร   มูละที่วันพุธ    อุตสาหะที่วันเสาร์   มนตรีที่วันพฤหัสบดี   กาลกิณีที่วันพุธกลางคืน(ราหู)    เพราะฉะนั้นวันพุธกลางคืน(ราหู)จึงไม่ดีสำหรับวันศุกร์  วันศุกร์ห้ามทำการมงคลวันพุธกลางคืน(ราหู)   ห้ามใช้อักษรวันพุธกลางคืน(ราหู)    ห้ามใช้สีวันพุธกลางคืน(ราหู)    เวลาทำการมงคลห้ามหันหน้าไปทางทิศวันพุธกลางคืน(ราหู) (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)
เมื่อเรารู้เรื่องของมหาทักษาดีแล้ว เราต้องรู้เรื่องของคาถา ๘ คำของมหาทักษาอีกว่า คำไหนดี และคำไหนด้อยกว่ากัน ตามที่ผู้เขียนได้เฝ้าทดลองคาถาทั้ง ๘ คำนี้มาหลายปี พอที่จะจัดอันดับได้ดังต่อไปนี้ :
ดีที่หนึ่ง คือ ศรี
ดีที่สอง คือ มนตรี
ดีที่สาม คือ เดช
ดีที่สี่ คือ บริวาร
ดีที่ห้า คือ อายุ
ดีที่หก คือ มูละ
ดีที่เจ็ด คือ อุสาหะ
อันดับที่  ๘  คือกาลกิณีไม่ดีโดยประการท#006699ั้งปวง   ตามที่ผู้เขียนได้เฝ้าสังเกตดูคาถาทั้ง ๘ นี้  ถ้าพยากรณ์การแข่งขัน  จะไม่ดีอยู่สองคาถาคือ
ไม่ดีอันดับที่หนึ่ง กาลกิณี
ไม่ดีอันดับที่สอง อุตสาหะ
เมื่อเรารู้กฎเกณฑ์ทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อมีการแข่งขัน เราก็จะทราบล่วงหน้าได้เลยว่าฝ่ายข้างใดจะแพ้  หรือชนะ   
โดยการนำเอานามกำเนิดของทั้งสองฝ่ายมาหาว่าฝ่ายไหนมีคำว่า ศรี–มนตรี–เดช–และบริวารมากกว่า ฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ   
การแข่งขันระดับประเทศ ให้เอาชื่อประเทศเป็นนามกำเนิด
การแข่งขันระดับสโมสร ให้เอาชื่อสโมสรเป็นนามกำเนิด
การแข่งขันระดับบุคคล (ตัวต่อตัว) ให้เอาชื่อ และนามสกุลเป็นนามกำเนิด
ถ้าไม่มีชื่อเป็นต้นว่า   สุนัข  หรือแมวกัดกัน  เราอยากรู้ว่าฝ่ายไหนจะชนะ   ให้เอาสีของสัตว์นั้น ๆ เป็นนามกำเนิดมาพยากรณ์   ผู้เขียนเคยทดลองมาแล้วได้ผลเกิน ๖๐%
ตัวอย่างการแข่งขันระดับประเทศ   เป็นต้นว่า
เยอรมันนี   แข่งกับ  ฝรั่งเศส  
ตามนามกำเนิดแล้วฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะฝรั่งเศสเป็นกาลกิณีแก่เยอรมันนี ยิ่งแข่งวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันกาลกิณีแก่เยอรมัน(พุธกลางคืน)  ยิ่งแพ้ขาด   แต่จะแพ้เสมอไปทุกครั้งก็ไม่ได้ ถ้าเยอรมันนีคนร่วมทีมที่ชื่อ หรือนามสกุลที่มีอักษรข่มฝรั่งเศส  เป็นต้นว่าอักษร ด – ต – ถ – ท – ธ – น หรือหาคนร่วมทีมที่มีชื่อเป็นศรีแก่เยอรมันได้แก่ชื่อที่มีอักษร ก – ข – ฃ – ค – ฅ – ฆ – ง  หรือใช้สีเสื้อผ้าที่เป็นสีคือสีขาว – สีขาวนวล หรือใช้วันแข่งที่เป็นศรี  คือวันจันทร์อย่างนี้ เยอมันนีก็มีสิทธิ์ชนะได้เหมือนกัน
ตัวอย่างนามกำเนิดที่อยู่หมวดเดียวกัน (วันเดียวกัน) เป็นต้นว่า
ฝรั่งเศส  แข่งกับ บราซิล ซึ่งนามกำเนิดอยู่ที่เดียวกันคือ “พฤหัสบดี” เมื่อแข่งขันกันแล้วอยากจะรู้ว่าใครจะแพ้ หรือชนะ ให้ทำการถอดรหัสไส้นามกำเนิดของทั้งสองฝ่ายว่าใครจะมีพลังของนามกำเนิดเหนือใคร ให้ทำการถอดรหัสไส้  ดังต่อไปนี้ :
ถอดไส้นามกำเนิดของ “ฝรั่งเศส”  ถอดไส้นามกำเนิดของ  “บราซิล”
อักษร ฝ เป็นบริวาร อักษร บ เป็นบริวาร 
อักษร ร เป็นอายุ อักษร ร เป็นอายุ 
อักษร ง  เป็นมูละ  สระ    -า  เป็นศรี 
สระ     เ- เป็นศรี อักษร ซ  เป็นอุตสาหะ 
อักษร ศ เป็นเดช สระ     อิ เป็นศรี 
อักษร ส เป็นเดช อักษร ล เป็นอายุ 
เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันแล้ว “บราซิล”  จะมีภาษีเหนือกว่าฝรั่งเศสเล็กน้อย  เพราะมีศรีสองศรี เมื่อมีการแข่งขันกัน “บราซิล”   จึงเหนือกว่าฝรั่งเศสอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสจะแพ้บราซิลเสมอไปก็ไม่ได้ เพราะการแข่งขันเป็นหมู่เป็นพวกมันต้องเอานามกำเนิดของทุกคนมาวัดกัน ว่าฝ่ายไหนจะมีศรี – มนตรี – เดช – บริวารมากกว่ากัน ฝ่ายไหนมากกว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ แม้แต่สีเสื้อผ้าก็ต้องเอามารวมด้วย แม้แต่หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนก็ต้องเอามารวมด้วย จะทำให้เราพยากรณ์ได้ละเอียดแม่นยำขึ้น 
ที่กล่าวมานี้คือการพยากรณ์นามกำเนิดที่อยู่หมวดเดียวกัน ค่อนข้างจะพยากรณ์ลำบาก แต่ให้ใช้วิธีนี้แหละ ผู้เขียนทดลองดูแล้วค่อนข้างจะได้ผลดี  
การพยากรณ์นามกำเนิดต่างหมวดกันค่อนข้างจะง่าย  
ตัวอย่าง ทีมฟุตบอล ๒ ทีมแข่งขันกัน สมมุติว่าทีมฟุตบอลชื่อ “ประชาธิปัตย์”  แข่งกับ “ไทยรักไทย” พอเห็นนามกำเนิดเราก็จะรู้ว่า  ประชาธิปัตย์  ต้องเป็นรองทีมไทยรักไทย เพราะประชาธิปัตย์ เป็นอายุ (ต่ออายุ) ให้ไทยรักไทย ไทยรักไทยเป็นกาลกิณี (ทำความเดือดร้อน) แก่ประชาธิปัตย์ ยิ่งแข่งวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่เป็นศรี  หรือแข่งวันเสาร์ซึ่งเป็นวันบริวาร หรือแข่งวันอังคารซึ่งเป็นวันมนตรีของไทยรักไทย   ทีมประชาธิปัตย์ยิ่งเสียเปรียบมากเข้าไปอีก  
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ว่า “ทีมฟุตบอลประชาธิปัตย์  จะแพ้ทีมฟุตบอลไทยรักไทย  ตลอดชีวิตนะ   แต่ถ้าทีมประชาธิปัตย์แก้ทางโดยการหาวันแข่งขันที่ดีกับทีม  คือแข่งขันวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันศรี   หรือแข่งวันพุธซึ่งเป็นวันมนตรี   ก็มีสิทธิ์ชนะได้  หรือหาทาง

 

แก้โดยการหาหัวหน้าทีม หรือนักเตะที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร “อ” ซึ่งเป็นศรีแก่ทีม หรือหาหัวหน้าทีมและลูกทีมที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ–ฏ–ฐ–ฑ–ฒ–ณ ซึ่งเป็นมนตรีมาร่วมทีมมาก ๆ ก็จะสามารถชนะทีมไทยรักไทยได้โดยไม่ยากเลย แต่ถ้าทีมไทยรักไทยรู้ทัน หรือได้มาศึกษาตำรานี้เข้า จะแก้เกมโดยการหาหัวหน้าทีม หรือนักเตะที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ศ–ษ–ส–ห–ฬ–ฮ ซึ่งเป็นศรีแก่ทีม หรืออักษร จ–ฉ–ช –ซ–ฌ–ญ ซึ่งเป็นมนตรี หรืออักษร ด–ต–ถ–ท–ธ–น ซึ่งเป็นบริวาร แต่เป็นกาลกิณีแก่ทีมประชาธิปัตย์  

ก็จะชนะทีมประชาธิปัตย์ได้อีกเหมือนกัน ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนชนะได้ก็แพ้ได้  เมื่อแพ้ได้ก็ชนะได้ ชนะก็บอบช้ำอยู่ภายใน แพ้ก็บอบช้ำและเสียใจ แต่ปุถุชนก็ยังแข่งขันกันเพื่อเอาชนะ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผู้ชนะสักวันหนึ่งก็จะต้องพ่ายแพ้

วิชานี้ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นเองโดยใช้วิชา “ทักษา” เป็นเครื่องวัดผล ทดลองใช้อยู่หลายปี ใช้พยากรณ์การแข่งขันได้ผล ๗๐%  
มันอยู่ที่ข้อมูลของผู้แข่งขัน ถ้าเราได้ข้อมูลของผู้แข่งขันมาก ความแม่นยำก็จะมากขึ้น ขอให้พวกเราไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมเอาเองก็แล้วกัน   

ครั้งแรกคิดว่าจะไม่เขียนเป็นตำรา จะบอกเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้น เพราะวิชานี้มันเป็นดาบสองคม ถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ดี เป็นต้นว่าเอาไปใช้ในการเล่นการพนัน มันจะมีผลเสียเหมือนกัน แต่ผู้เขียนได้พิจารณาดูแล้วว่า มันเป็นศาสตร์เราได้อะไรมาก็น่าจะให้คนรุ่นหลังเขาได้เรียนรู้บ้าง  จะได้เป็นบุญเป็นกุศลสืบต่อไป  ส่วนใครจะนำไปใช้ในทางดีหรือทางร้าย  แล้วแต่คนจะนำไปใช้ก็แล้วกัน  เปรียบเหมือนอาวุธมีไว้เพื่อใช้ป้องกันตัว  แต่เจ้าของอาวุธนำเอาไปใช้ในทางที่ผิด เป็นต้นว่าเอาไปปล้นไปฆ่าเขา หรือเอาไปประหัตประหารตัวเองก็ตามใจผู้ใช้ก็แล้วกัน  ผู้เขียนไม่เกี่ยว  ผู้เขียนมีเจตนาดี มีความรู้อะไรพอจะแบ่งปันให้คนอื่นรู้บ้างก็แบ่งปันกันไปมันก็เท่านั้นเอง

 
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูงCopyright © 2012 All Rights Reserved.