ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิชาตาทิพย์
bulletวิชานรลักษณ์ศาสตร์
bulletหนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู
bulletคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
bulletอาจารย์ผู้อบรมวิชา
bulletตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletDVD เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน
bulletงานรับวุฒิบัตร : เสาร์ที่ 16 กพ. 2556
bulletงานบายศรี สู่ขวัญ
เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน (ชั้นสูง)

คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก

ก่อนเริ่มต้นการพยากรณ์ทุกครั้ง   ให้ตั้งนะโม ๓ จบ  แล้วท่องคาถานี้ : -
พุทธัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
ธัมมัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
สังฆัง    บังเกิดเปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
พุทธัง    มานิมิตตัง
ธัมมัง    มานิมิตตัง
สังฆัง    มานิมิตตัง

แล้วบอกกล่าวครูบาอาจารย์ในใจว่า
“ อะไรที่มาปิดบังอยู่   อะไรที่ยังไม่รู้   ขอให้มาช่วยดลจิตให้รู้แจ้งกระจ่างด้วยเทอญ ”

ในขณะที่พยากรณ์อยู่  ให้ภาวนาในใจว่า
พุทธัง    มานิมิตตัง
ธัมมัง    มานิมิตตัง
สังฆัง    มานิมิตตัง

การยกครู (ไหว้ครู)
พึงกระทำในวันพฤหัสบดี   ด้วยดอกไม้ขาว ๕ ดอก  เทียนขาว ๕ เล่ม

คาถาอารธนาปู่ฤาษีพรหมนารอด  (ปู่ครูหมอดู)
    โอมฤาษี  ปู่พรหมนารอด  สิทธิฤทธิ์  เดชเดโชชัย  เดชพระเลิศไกล  ประสิทธิ์พรมงคล     ศรี   ศรี   สวัสดีอำพล   สุขเกษมสถาพร   ขอให้สวัสดีมีชัย   ประสิทธิกิจจัง   ประสิทธิกัมมัง     ประสิทธิลาภัง      ภะวันตุเมฯ   (๓ จบ)

 

หลักการพยากรณ์โหราศาสตร์เลข ๗ ตัว 9 ฐาน

                                      วัน – เดือน – ปี   (เปลี่ยนปีนักษัตร  ขึ้น ๑ ค่ำ   เดือน ๕,    วัน ๐๖.๐๐  น. -  ๐๕.๕๙  น.) 
                                      ดู  ๑๒  หัวใจ (ฐานรองรับฐานที่ ๔)  มี ๑๒  แบบ
                                      จรดาว   เพื่อรู้ ๑๓ เรื่อง (๓ ฐานรองรับแถว 4)
                                      แปลฐาน - ภพ - ดาว
                                      จับจร   ปี – เดือน – วัน
                                      ทำนาย   ปาก - ใจ - ที่นั่ง
                                      ทำนายให้เป็นธรรมชาติ
                                      ดวงของเราวิเศษสุด  ให้ศึกษาให้ดี
                                      ทำนายปีนักษัตร   และเอาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

                                                o  ให้เอาทักษามาช่วยในการพยากรณ์
                                                o  เวลาเขาถามให้จับยามว่าเขาถามเรื่องอะไร   หรือ
                                                o  ยามดูหมอให้จับยามจะได้รู้ว่าเขาจะถามเรื่องอะไร
                                                o  ให้ตรวจสอบพื้นดวงชะตาทุกครั้งว่าฐานะอย่างไรก่อนทำนาย
                                                o  หมั่นดูหมอมาก ๆ  และเก็บสถิติ  เพื่อความแม่นยำในการทำนาย 

มูลเหตุที่มาของวิชาการพยากรณ์แบบเลข  ๗  ตัว

             บรรดาโหราจารย์แต่ครั้งโบราณกาลได้เฝ้าพากเพียรสังเกตดวงดาวต่าง ๆ  ที่โคจรไปอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ บนฟากฟ้า   เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ที่เห็นได้ง่ายเรื่อยไป  จนถึงดวงดาวอื่น ๆ   แล้วจดจำทำเป็นสถิติไว้จนสามารถกำหนดวิถีการโคจรช้าเร็วของดาวแต่ละดวงได้อย่างแน่นอน   นำมากำหนดเวลาเป็นวัน  เดือน  ปีขึ้นได้   พร้อมกันนั้นก็ได้พยายามสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและตัวบุคคลในแต่ละช่วงเวลาที่ดาวต่าง ๆ  โคจรมาสัมพันธ์กันด้วย   โดยได้ทำบันทึกไว้เป็นระยะ ๆ  นาน ๆ เข้าจึงได้นำมาประมวลและวิเคราะห์วางไว้เป็นหลักเกณฑ์   ต่อเมื่อได้พิสูจน์ดูเหตุและผลที่เกิดขึ้นโดยเห็นว่าหลักเกณฑ์นั้นถูกต้องแม่นยำดีแล้ว   จึงได้รวบรวมขึ้นไว้เป็นตำราเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติมกันสืบมา

             ในเบื้องแรกนั้น   ดวงดาวที่ได้คิดค้นและวางหลักเกณฑ์ไว้ได้มีเพียง ๗ ดวงเท่านั้น  เรียงตามลำดับระยะเวลาที่โคจรจากช้าที่สุดจนกระทั่งถึงเร็วที่สุดดังนี้   ดาวพระเสาร์   ดาวพระพฤหัสบดี     ดาวพระอังคาร   ดาวพระอาทิตย์   ดาวพระศุกร์   ดาวพระพุธ   และดาวพระจันทร์   ซึ่งต่อมาได้นำดาวเหล่านี้  มาจัดลำดับเสียใหม่เป็นชื่อของ วัน และมีตัวเลข    เป็นสัญลักษณ์แทนคือ  วันอาทิตย์ (๑)   วันจันทร์ (๒)   วันอังคาร (๓)   วันพุธ (๔)   วันพฤหัสบดี (๕)   วันศุกร์ (๖)  และวันเสาร์ (๗)

             ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๗ ดวงนี้เอง   ไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดได้ใช้เป็นพื้นฐานในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  ตั้งแต่โบราณกาลสืบเนื่องมาและเป็นมูลเหตุให้เกิดวิชาโหราศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ขึ้น   ซึ่งวิชาโหราศาสตร์ไทยของเราถือว่าการพยากรณ์แบบดาว ๗ ดวง   หรือเลข ๗ ตัว  เป็นรากเหง้าสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแตกฉานลึกซึ้ง

             วิชาการพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว   เป็นวิชาการแขนงหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์    จะเริ่มมีมาแต่ยุคใดสมัยใดยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่จะพิสูจน์ให้ทราบได้ในบ้านเมืองเรา   ที่เห็นมีการอ้างอิงกันอยู่  บ้างก็ว่ามีมาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย   เชียงแสน   สำหรับลักษณะวิธีการพยากรณ์โดยทั่วไปใช้แต่วันเกิด  เดือนเกิด  และปีเกิดของเจ้าชะตามาเป็นองค์ประกอบสำคัญ   ซึ่งก็เป็นการพยากรณ์ที่ทรงไว้ซึ่งความแม่นยำได้ผลดีไม่แพ้การพยากรณ์แบบอื่น ๆ  ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว   ใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการวางผังดวงชะตา   และสามารถนำการทำนายชะตาชีวิตแบบพื้นบ้านของไทยที่เรียกว่า  “พรหมชาติ”    มาผสมผสานร่วมในการทำนายได้อย่างกลมกลืน   ทำให้ลีลาการพยากรณ์เกิดรสชาติ   มีความพิสดารลึกซึ้งยิ่งขึ้น
             การพยากรณ์แบบเลข  ๗  ตัวนั้นมีรูปแบบรายละเอียดและวิธีการพยากรณ์แตกต่างกันอยู่บ้าง    ขึ้นอยู่กับพื้นเพความเป็นมาของชาติภาษา   สำนักศึกษาและครูบาอาจารย์   ผู้ถ่ายทอดวิทยาการว่ามีความรู้และประสบการณ์มาในแนวทางใด     เราจึงได้ยินการเรียกขานชื่อตำราของวิชานี้ต่าง ๆ กันเช่น   “ตำราพยากรณ์เลข ๗ ตัว”    “ตำราสัตตเลขา”        “ตำรามหาภูติ”   “ตำราอังควิชาธาตุ”   “ตำราอุทาสิน”   “ตำราพรหมโชติยศาสตร์”   “คัมภีร์มหาสัตตเลข”  ฯลฯ  เป็นต้น   ทั้งหมดนี้ล้วนแต่อาศัยเลข  ๗  ตัว  ๙  ฐาน   เป็นหลักสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น

             สำหรับการพยากรณ์แบบเลข  ๗  ตัว  ๙  ฐาน   ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งสามารถทำนายได้อย่างพิสดาร   เป็นที่ศรัทธาและยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถนำไปพยากรณ์ได้อย่างละเอียด  ลึกซึ้ง  และแม่นยำ   ผู้ที่เป็นปรมาจารย์ศึกษา   คิดค้น และอุทิศตนถ่ายทอดวิชาอยู่ในขณะนี้คือ  ท่านอาจารย์เจษฎา   คำไหล   นอกจากนั้นยังมีศิษย์คนสำคัญ ๆ   ได้ช่วยกันสืบสานและเผยแพร่ให้วิชานี้ขจรขจายออกไปอีกอย่างกว้างขวาง   และต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน

             การจัดทำ  “ตำราเลข ๗ ตัว ๙ ฐานประยุกต์”    ขึ้นในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำเอาหลักการ   เนื้อหาและเคล็ดความรู้อันยิ่งด้วยคุณค่าที่ท่านอาจารย์เจษฎา   คำไหล   ได้อุทิศชีวิตศึกษา   ค้นคว้าและวิเคราะห์วิจัยจากประสบการณ์  ในการพยากรณ์ดวงชะตาของบุคคลนับหมื่น  และถ่ายทอดวิชานี้มาอย่างยาวนานกว่า  ๒๐  ปี   มาจัดวางไว้ให้เป็นระบบ   เพื่อให้ศึกษาได้อย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจได้โดยง่าย   สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

             อนึ่ง   เพื่อให้ตำรานี้มาความสมบูรณ์มากขึ้น   จึงได้นำเอาความรู้จากสรรพตำราทางโหราศาสตร์ไทย  และการพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัวมาประกอบเพิ่มเติมขึ้นอีก   โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มพูนให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น    ทั้งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาแขนงนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
 

ดาวพระเคราะห์

             ในวิชาเลข  ๗  ตัว   เราจำเอาดาวพระเคราะห์  ๗  ดวง   ได้แก่ดาวอาทิตย์   จันทร์   อังคาร   พุธ   พฤหัสบดี   ศุกร์   และเสาร์   เป็นหลักสำคัญในการพยากรณ์   แต่ได้นำเอาความหมายของดาวสมมุติซึ่งเป็นเพียงจุดเงาบนท้องฟ้าจากการคำนวณ   ได้แก่   ราหู   และเกตุ   มาร่วมพยากรณ์ด้วยโดยปรากฏอยู่ในตำแหน่งของฐานบวก    หรือฐานกำลังพระเคราะห์

ความหมายของดาวพระเคราะห์ในด้านต่าง  ๆ

๑.     ดาวอาทิตย์     ธาตุไฟ    กำลัง  ๖  (สร้างด้วยราชสีห์  ๖  ตัว) ความหมายทั่วไป :
         แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มียศศักดิ์   จิตสูง  มานะมาก   รักเกียรติ   รักศักดิ์ศรี   เฉลียวฉลาด   มีสติปัญญาดี   ซื่อตรง   ใจกว้าง   กล้าได้กล้าเสีย   โกรธง่ายหายไว   มักไว้ใจคน  และมักได้รับทุกข์ลำบากใจเพราะคนอื่น
เกี่ยวกับบุคคล  :      ผู้มียศศักดิ์   หรือเชื้อพระวงศ์   หัวหน้าชุมชน   เจ้านาย (ชาย)   ผู้ปกครอง   รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
                              เจ้าของร้านทอง – เพชร   เครื่องไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้า ฯลฯ
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  รูปร่างสันทัด   ผิวเนื้อดำแดง
เกี่ยวกับอวัยวะ :  หัวใจ   ตา   การสูบฉีดโลหิต   กระดูกสันหลัง   เลือด   สายตา   ความดันโลหิต   อัมพฤกษ์   อัมพาต   ความดัน   โลหิต
เกี่ยวกับเพศ เพศชาย
เกี่ยวกับเชื้อชาติ อังกฤษ (เดิม  พราหมณ์)
เกี่ยวกับสถานที่ สถานที่ทำงานของรัฐ    พระราชวัง
เกี่ยวกับทิศ ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ ทองคำ
เกี่ยวกับสี สีแดง    
เกี่ยวกับรส รสเผ็ดร้อน
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้  ต้นไม้ที่มีเปลือกแข็งทุกชนิด   เป็นต้นว่ามะพร้าว   อินทผาลัม   ปาล์ม
เกี่ยวกับอาหารการกิน อาหารที่มีรสจัด  รสเผ็ดร้อน   เป็นต้นว่าแกงเผ็ด   แกงไตปลา   แกงแค   แกงป่า

 ๒.     ดาวจันทร์     ธาตุดิน    กำลัง  ๑๕   (สร้างด้วยนางฟ้า  ๑๕  นาง)      ความหมายทั่วไป :
          แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน   ความสวยงาม   ความคิดฝัน   ความอ่อนไหว   ความใจอ่อนดังหญิง   ความเปลี่ยนแปลงง่าย   ความมีจริตมายา   ความมีเสน่ห์นิยม
เกี่ยวกับบุคคล  สตรีที่มียศบรรดาศักดิ์   นางพยาบาล   แม่บ้าน   ผู้ปกครอง (หญิง)       งานที่เกี่ยวกับเด็ก – สตรี   แอร์โฮสเตส   การท่องเที่ยว   การเดินเรือ   ทหารเรือการขนส่งทางเรือ    
                             การค้าขายกับต่างประเทศ   ชาวประมง   ผดุงครรภ์    ขายเกี่ยวกับน้ำทุกชนิด  งานบริการต่าง ๆ   พนักงานต้อนรับ   ประชาสัมพันธ์    การถ่ายรูป     นักสังคมสงเคราะห์  
เกี่ยวกับรูปพรรณ ผิวขาวเหลือง   ร่างน้อย   แก้มใหญ่
เกี่ยวกับอวัยวะ กระเพาะอาหาร   ต่อมต่าง ๆ   น้ำเหลือง   น้ำลาย   ระบบขับถ่าย   ไต – ดี   เบาหวาน   เต้านม   ระบบทางเดินอาหาร   ริดสีดวงทวาร  
เกี่ยวกับเพศ เพศหญิง
เกี่ยวกับเชื้อชาติ จีน   เกาหลี   ญี่ปุ่น   เวียดนาม  (เดิม  ฝรั่ง)
เกี่ยวกับสถานที่ แม่น้ำ    ท่าเรือ    ท่ารถ    ท่าขนส่ง    ยวดยานพาหนะ     ต่างประเทศ   การบริการทุกชนิด
เกี่ยวกับทิศ  ทิศบูรพา (ตะวันออก)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  เพชรพลอย   หรือเครื่องประดับที่มีสีขาว
เกี่ยวกับสี  สีขาวนวล   เหลืองอ่อน
เกี่ยวกับรส  รสเค็ม
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้  มะเขือ   มะเฟือง   มะไฟ   มะขวิด   มะตูม   มังคุด   กล้วย   อ้อย   พริก   น้ำตาล   ผักกาดขาว   ผักกาดเขียว
เกี่ยวกับอาหารการกิน  อาหารที่เป็นน้ำทุกชนิด

 ๓.     ดาวอังคาร     ธาตุดิน    กำลัง  ๘   (สร้างด้วยกระบือ  ๘  ตัว)      ความหมายทั่วไป :
          แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง   ใจร้อนใจเร็ว   เป็นนักต่อสู้   มุทะลุฉุนเฉียว  ใจกล้า   ใคร่ชักพาไปข้างดีก็ได้ข้างร้ายก็เอา
เกี่ยวกับบุคคล :  ทหาร  ตำรวจ  ช่างทำอาวุธ  ช่างตัดผม  ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  แพทย์ผ่าตัด   แพทย์ทำฟัน   นักเคมี   คนฆ่าสัตว์   วิศวกร   ขายรถยนต์   อะไหล่รถยนต์    ศุลกากร    อัยการ    พัศดี    นายอำเภอ
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  ผิวดำแดง  หน้ากระดูก   ผมหยิกหยักศก   เวลาเดินมักก้มหน้า
เกี่ยวกับอวัยวะ :  หน้าผาก   จมูก   กล้ามเนื้อ   เอ็น   อวัยวะสืบพันธุ์  ฝี – แผล   การแตกหักตลอดถึงการเจ็บปวด   อาการทรมานต่างๆ   การผ่าตัด    อุบัติเหตุ
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศชาย
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  เยอรมัน  (เดิม  มอญ)
เกี่ยวกับสถานที่ :  ค่ายทหาร   โรงฝึกอาวุธ  โรงฆ่าสัตว์   ที่ประหาร  ร้านเหล็ก  โรงกลึง  โรงงานผลิตวัตถุเคมีต่าง ๆ    สถานที่ที่ไม่ได้สัดส่วน     สถานที่ต่างระดับ       คณะวิทยาศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    กระทรวงกลาโหม   
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :  เหล็ก
เกี่ยวกับสี  :  สีชมพู
เกี่ยวกับรส  :  รสขม
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  พุทรา  ฝักบัว   ข้าวเปลือก   ข้าวสาร   งาขาว   งาดำ   กระเจี๊ยบ   น้ำมันพืช
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  อาหารที่มีก้าง   หรืออาหารที่มีรสขม

๔.     ดาวพุธ     ธาตุน้ำ    กำลัง  ๑๗   (สร้างด้วยคชสาร  หรือช้าง  ๑๗  เชือก)     ความหมายทั่วไป :
         แสดงให้เห็นถึงกิริยามารยาทอันงดงาม   พูดจาเฉียบแหลม   ความจำดี   มีปฏิภาณลึกซึ้ง   สนใจในการศึกษา   ฉลาดในการที่จะกินจะอยู่   จะเสียจะหาย   จะดีจะชั่ว
เกี่ยวกับบุคคล :  นักประพันธ์   นักพูด   นักบัญชี   นักประชาสัมพันธ์   นักหนังสือพิมพ์   ครู   อาจารย์   พนักงานสื่อสารทุกชนิด   บุรุษไปรษณีย์    นักขายประกัน  
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  ผิวเนื้อดำแดง  หน้ามน   สันทัด   เนื้ออวบอั๋น
เกี่ยวกับอวัยวะ :  ปอด   หลอดลม   ปาก   ฟัน   มันสมอง   ลำไส้   หู – เสียง    ความจำประสาททั้งหลาย    ไมเกรน   ปวดศีรษะ    หืด
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศกลาง ๆ  เป็นได้ทั้งเพศชาย   และเพศหญิง
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  อิรัก   อิหร่าน  (เดิม  ลาว)
เกี่ยวกับสถานที่ :  โรงพิมพ์   โรงเรียน   วิทยาลัย   ที่ทำการไปรษณีย์   สถานีวิทยุ - โทรทัศน์
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศทักษิณ  (ทิศใต้)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :  ปรอท
เกี่ยวกับสี  :  สีเขียวใบไม้
เกี่ยวกับรส  :  รสผสม  (รวมรส)
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  ฟักเขียว   ฟักทอง   บวบ   น้ำเต้า   มะระ   แตงโม   แตงกวา   ลำไย   เงาะ   ลางสาด  มะละกอ  ลูกยอ  พืชที่มีเถาเลื้อยทุกชนิด   พืชล้มลุก พืชที่ลำต้นมีน้ำ
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  อาหารที่เป็นเส้น   เป็นต้นว่าขนมจีน   ก๋วยเตี๋ยว   ก๋วยจั๊บ   บะหมี่   หรืออาหารที่ปรุงด้วยพืชผักทุกชนิด

๕.     ดาวพฤหัสบดี    ธาตุดิน   กำลัง  ๑๙  (สร้างด้วยพระมุนี หรือฤาษี ๑๙ ตน)  ความหมายทั่วไป :
         แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีเมตตา   เผื่อแผ่   ความบริสุทธิ์ยุติธรรม   ความเลื่อมใสในศาสนา   ความรอบรู้ศิลปวิทยาทั้งมวล   ความเป็นสมณะชีพราหมณ์   โหราศาสตร์   จิตศาสตร์   แพทย์ศาสตร์
เกี่ยวกับบุคคล :  นักบวช   นักสอนศาสนา   แพทย์   ผู้พิพากษา   ตุลาการ   นักศึกษา   ทนายความ    ครู   อาจารย์     ขายยา    เภสัชกร
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  ขาวต่ำ   หน้าผากกว้าง   ผมบาง   พูดจาดเฉียบแหลม
เกี่ยวกับอวัยวะ :  สติปัญญา   หัวใจ (ลมหายใจ)   ระบบการย่อยอาหาร   สมอง   ประสาท
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศชาย
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  อเมริกัน   แคนาดา   ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์  (เดิม  พม่า)
เกี่ยวกับสถานที่ :  มหาวิทยาลัย   ศาลสถิตยุติธรรม   สานที่ที่เกี่ยวกับศาสนา   โบสถ์  วิหาร   เทวสถาน   ร้านขายยา    เครื่องสังฆภัณฑ์
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศประจิม  (ตะวันตก)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :  สังกะสี
เกี่ยวกับสี  :  สีเหลืองแก่  (สีหมากสุก)
เกี่ยวกับรส  :  รสหวาน
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  ต้นฝ้าย   ต้นยา   ต้นหมาก   ต้นไม้ที่เป็นยาทุกชนิด
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  อาหารที่มีรสหวาน   ผัดเปรี้ยวหวาน   ขนมหวานทุกชนิด

๖.     ดาวศุกร์     ธาตุน้ำ    กำลัง  ๒๑   (สร้างด้วยโค  ๒๑  ตัว)      ความหมายทั่วไป :
         แสดงให้เห็นถึงความรักศิลปะทั้งหลาย  ความสนใจในบทกลอน  ความรักในดนตรี  เสียงเพลง     นาฏศิลป์   งานบันเทิงเริงรมย์ทุกชนิด   ความยินดีในโลภเจตนา   ความหมกมุ่นในกามรมย์   ความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม   การเงิน   การธนาคาร
เกี่ยวกับบุคคล :  นักร้อง    นักดนตรี   นักแสดง   ช่างเย็บปักถักร้อย   ช่างวาดเขียน   ช่างเสริมสวย    นายธนาคาร     ธุรกิจบันเทิง  
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  รูปร่างขาว   สูงท้วม   หน้าแป้น
เกี่ยวกับอวัยวะ :  ส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์   มดลูก   ต่อมลูกหมาก   ระบบภายในสตรี    กามโรค   กระเพาะปัสสาวะ   คอ   หลอดลม   นิ่ว   ไต
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศหญิง
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  ฝรั่งเศส   อิตาลี   สวิสเซอร์แลนด์  (เดิม  ไทย)
เกี่ยวกับสถานที่ :  สถานที่บันเทิงทุกชนิด   ห้องนอน  สถานที่ติดต่อในเรื่องความรัก   โรงแรม   ธนาคาร
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศอุดร  (เหนือ)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :  ทองแดง
เกี่ยวกับสี  :  สีฟ้า   สีคราม
เกี่ยวกับรส  :  รสฝาด
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  ส้มเกลี้ยง   ส้มโอ   ส้มเขียวหวาน   ผลไม้ที่ผ่ากลางเป็นรัศมีทุกชนิด
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  อาหารที่ผสมด้วยกะทิ   ผสมด้วยนม   เช่น   แกงกะทิ   ต้มข่าไก่   หรืออาหารสำเร็จรูป   อาหารกระป๋อง

๗.     ดาวเสาร์     ธาตุไฟ    กำลัง  ๑๐   (สร้างด้วยพยัคฆ์  หรือเสือ  ๑๐  ตัว)     ความหมายทั่วไป :
          แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ร้อน   ครุ่นคิด   ความตระหนี่ถี่เหนียว   ความหวาดระแวง   ความเห็นแก่ตัว   ความอิจฉาริษยา   ความอาฆาตพยาบาท   ความดุดันพาลเกเร   ความลี้ลับ  
ความพลัดพรากจากจร   ความรักอิสรภาพ   การกสิกรรมทุกชนิด
เกี่ยวกับบุคคล :  ชาวนา   ชาวสวน   กรรมกร   ช่างก่อสร้าง   ผู้คุมนักโทษ   สัปเหร่อ  
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  รูปร่างสูงใหญ่   หรือผอมสูง   ฟันงุ้ม   มือเท้าใหญ่   เวลาเดินน่องอ่อน
เกี่ยวกับอวัยวะ :  กระดูก   ข้อทั้งหลาย   ตับ   ม้าม   เส้นประสาท   การง่วงเหงา   เศร้าซึม  อัมพาต    โรคผิวหนัง    ลำไส้    ภูมิแพ้
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศชาย
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  อินเดีย   ซาอุดิอาระเบีย   นิโกร  (เดิม  แขก)
เกี่ยวกับสถานที่ :  ที่ทิ้งขยะมูลฝอย   สิ่งปรักหักพัง   สุสาน   ที่เอาศพ   น้ำเน่า   น้ำครำ   ของเก่าของโบราณ   โรงงาน   อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม     ปั๊มน้ำมัน      
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศหรดี  (ตะวันตกเฉียงใต้)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :  ตะกั่ว
เกี่ยวกับสี  :  สีดำ   สีน้ำเงินเข้ม   สีม่วง
เกี่ยวกับรส  :  รสเปรี้ยว 
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  ทุเรียน    น้อยหน่า   น้อยโหน่ง   ขนุน    มะนาว   ผักขี้เหล็ก   มะกรูด   สะดา   ผักขมทุกชนิด
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  ของหมักดองทุกชนิด   ของที่มีกระดูก   เช่น   ต้มกระดูกใส่ผักดอง   กระดูกหมูทอดกระเทียมพริกไทย

๘.     ดาวราหู     ธาตุลม    กำลัง  ๑๒   (สร้างด้วยหัวผีโขมด  ๑๒  หัว)      ความหมายทั่วไป :
         แสดงให้เห็นถึงความมัวเมาทุกชนิด การพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยม ความถือดี ดื้อดึง เจ้าอารมณ์
เกี่ยวกับบุคคล :  พวกที่ผิดกฎหมาย   ผิดศีลธรรมประเพณีทุกชนิด
เกี่ยวกับรูปพรรณ :  รูปร่างอ้วนเตี้ย   ลงพุง   ปากกว้าง   ผมบาง   หรือศีรษะล้าน
เกี่ยวกับอวัยวะ :  ตับ   ม้าม   มะเร็ง   ติดยาเสพติด   พิษสุราเรื้อรัง  
เกี่ยวกับเพศ  :  เพศชาย
เกี่ยวกับเชื้อชาติ  :  เอเชีย   โดยทั่วไป  (เดิม  จีน)
เกี่ยวกับสถานที่ :  แหล่งอบายมุขทุกชนิด   สถานที่ผิดกฎหมาย   ศีลธรรม  ประเพณีทุกชนิด
เกี่ยวกับทิศ  :  ทิศพายัพ  (ตะวันตกเฉียงเหนือ)
เกี่ยวกับแร่ธาตุ  :
เกี่ยวกับสี  :  สีทองสัมฤทธิ์  (ดำสลัว)   
เกี่ยวกับรส  :  รสมึนเมาทุกชนิด
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ :  ต้นฝิ่น   ต้นกัญชา   มะเขือบ้า   เครื่องเทศ   ต้นไม้ตายพราย  ตายซาก   ต้นไม้ที่มีพิษทุกชนิด
เกี่ยวกับอาหารการกิน :  อาหารที่เป็นของหมักดอง   ของมึนเมาทุกชนิด

อนึ่ง   สำหรับดาวราหู  (๘)   ไม่มีตัวเลขในฐานที่เรือนชะตาประจำอยู่   ขอให้พิจารณาที่ฐานรวม  หรือฐานกำลังพระเคราะห์ (ฐานที่ ๔)   โดยใช้กำลังพระราหู   คือเลข  ๑๒  แทน

ดาวเด่น  -   ดาวเสีย

        ดาวพระเคราะห์หลักที่ใช้ในวิชาเลข  ๗  ตัว    ย่อมมีลักษณะทั้งด้านดี  และด้านเสียร่วมกันอยู่ตามความหมายที่กล่าวไปแล้วนั้น   คือ
        หากดวงดาวนั้น ๆ   ตกอยู่ในเรือนชะตาที่ให้คุณ  เช่น  ธนัง   โภคา   กดุมพะ    สุภะ   ลาภะ  ฯลฯ   ตั้งอยู่บนฐานบวกคุณภาพสูง   และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   ดาวนั้นจะแสดงคุณลักษณะที่เด่นออกมาได้มาก   และชัดเจน
        หากดวงดาวนั้น ๆ  ตกอยู่ในเรือนชะตาที่ให้โทษ   เช่น   หินะ   อริ   มรณะ   พยายะ   มหาอุบาทว์    ตั้งอยู่บนฐานบวกคุณภาพต่ำ  และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน   ดาวนั้นก็จะแสดงลักษณะที่เสียออกมาได้มาก   และชัดเจน   ดังนี้ :

ดาวอาทิตย์  (๑)
ข้อเด่น   : รักเกียรติ   ทะเยอทะยาน   มีความรับผิดชอบดี   เฉลียวฉลาด   มียศมีตำแหน่ง   มีอำนาจวาสนาดี
ข้อเสีย   : ถือตัว   หัวสูง   ยกตนข่มท่าน   เลือกงาน   ยศ   ตำแหน่งไม่ก้าวไกล   มักได้รับทุกข์ลำบากใจเพราะผู้อื่น
 

ดาวจันทร์  (๒)
ข้อเด่น   :
 อ่อนโยน   อ่อนหวาน   มีเสน่ห์   เรียบร้อย   รักสวย   รักงาม   มีความเมตตาปราณี   รู้จักเอาใจคน
ข้อเสีย   : เจ้าอารมณ์   จิตใจโลเล   ไม่เรียบร้อย   แข็งกระด้าง   ไม่รู้จักเอาใจคน
 

ดาวอังคาร  (๓)
ข้อเด่น   :
 ขยันขันแข็ง   กล้าหาญ   จริงจัง   ชอบการแข่งขัน   รักการต่อสู้
ข้อเสีย   : เกียจคร้าน   มุทะลุดุดัน   ดื้อรั้น   หยาบคาย   ใจร้อนใจเร็ว   ชอบหาเรื่องวิวาท   เอารัดเอาเปรียบ
 

ดาวพุธ  (๔)
ข้อเด่น   :
 มีกิริยามารยาทงดงาม   ช่างคิด   ช่างพูด   ชอบศึกษาหาความรู้ มีไหวพริบปฏิภาณดี   ถนัดในการวางแผนงาน   
               ชำนาญการค้าการขาย
ข้อเสีย   : เจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยม   พูดจาสับปลับ    หลอกลวง   ฉลาดแกมโกง   ความจำไม่ดี
 

ดาวพฤหัสบดี  (๕)
ข้อเด่น   : ชอบศึกษาหาความรู้      สุขุมรอบคอบ     รักความยุติธรรม        มีคุณธรรมสูง   
              สนใจในศาสนา     มีความเมตตาอารี
 

ดาวศุกร์  (๖)
ข้อเด่น   : มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น   รักสวยรักงาม   ชอบงานด้านศิลปะ   ดนตรี   การประพันธ์   ความรัก   และการเงินดี
ข้อเสีย   : ขาดเสน่ห์   เจ้าแง่แสนงอน   ขี้โอ่   ฟุ้งเฟ้อ   สำรวยสำราญ   หมกมุ่นในกามารมณ์   ความรักและการเงินไม่ดี
 

ดาวเสาร์  (๗)
ข้อเด่น   :
 มีความทรหดอดทน   มานะพยายาม   ละเอียดรอบคอบ   รักความสงบ   รักอิสรเสรี
ข้อเสีย   : จู้จี้จุกจิก   เห็นแก่ตัว   ตระหนี่ถี่เหนียว   หวาดระแวง   อิจฉาริษยา   อาฆาตพยาบาท   เจ้าทุกข์วิตกกังวล

          นอกจากดาวพระเคราะห์หลักทั้ง  ๗  ดวงแล้ว   ยังมีดาวอื่น ๆ อีกที่ช่วยในการพยากรณ์   โดยอยู่ในตำแหน่งของฐานกำลังพระเคราะห์   อันได้แก่ ดาวราหู (กำลัง ๑๒)   ดาวเกตุ (๙)   และดาวมฤตยู (๐)  โดยอนุโลม  (กำลัง ๒๐  ที่เรียกว่า  เสาร์กำลังสอง)
          เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาประกอบการพยากรณ์ต่อไป   จะขอนำเอาข้อเด่น – ข้อเสีย   ของดาวดังกล่าว   มาแจงไว้ดังนี้ : -
 

ดาวราหู  (กำลัง  ๑๒)
ข้อเด่น   : ทันโลกทันคน   ใช้เล่ห์เหลี่ยมนักเลงเป็น   กล้าพูดกล้าทำ   มีกำลังใจเข้มแข็ง   มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ข้อเสีย   : เจ้าอารมณ์   อวดดื้อถือดี   เชื่อง่ายหลงง่าย   ชอบปกปิดอำพราง   ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขสิ่งเสพติดได้ง่าย   
              มักชอบกระทำการเสี่ยงต่อกฎหมาย   ระเบียบแบบแผน
 

ดาวเกตุ  (๙)
ข้อเด่น   :
  มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ดี   มักแคล้วคลาดโดยสัญชาติญาณ    สนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาสตร์ลึกลับ    ยึดมั่นในคุณธรรม
ข้อเสีย   :  จิตใจว้าวุ่น   ความคิดฟุ้งซ่าน   ประพฤติตนแปลก ๆ ในแบบที่คนทั่วไปยอมรับได้ยาก   ขาดความเชื่อถือในประเพณีดั้งเดิม   
                เอาญาณหยั่งรู้และศาสตร์ลึกลับไปใช้ในทางที่ผิด
 

ดาวมฤตยู  (๐)    ในวิชาเลข ๗  ตัว   อนุโลม (๒๐)
ข้อเด่น   : เชื่อมั่นในตนเองสูง   มีแนวคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ   ชอบประดิษฐ์ค้นคว้า   มีญาณสังหรณ์และจิตสัมผัสดี
ข้อเสีย   : เจ้าอารมณ์   ขี้รำคาญ   หงุดหงิด   มีความคิดวิตถาร   ชอบขัดแย้งกับผู้อื่น   ละเลยต่อระเบียบแบบแผนประเพณี   
              ทำให้วิถีชีวิตผันผวนง่าย   เกิดภัยอาเภท

หมายเหตุ :     ๑.     ดาวเด่น – ดาวเสีย   ดังกล่าวมาแล้ว    จะแสดงลักษณะออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ   หากสัมพันธ์ถึงเรือนอัตตะ,
                             ตนุ,    พันธุ   และสุภะ
                    ๒.     เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและทำนาย   โบราณจารย์ท่านได้ให้ถ้อยคำที่คล้องจองเป็นความหมายไว้    ดังนี้ : -

                                                               ทายยศศักดิ์อัครฐาน       ให้ทายอาทิตย์  (๑)
                                                               ทายเสน่ห์รูปจริต             ให้ทายจันทร์  (๒)
                                                               ทายกล้าแรงแข็งขยัน       ให้ทายอังคาร  (๓)
                                                               ทายเจรจาปฏิภาณ          ให้ทายพุธ  (๔)
                                                               ทายปัญญาบริสุทธิ์          ให้ทายพฤหัสบดี  (๕)
                                                               ทายกิเลสสมบัติ               ให้ทายศุกร์  (๖)
                                                               ทายทรหดโทษทุกข์          ให้ทายเสาร์  (๗)
                                                               ทายลุ่มหลงมัวเมา            ให้ทายราหู  (๘)
                                                               ทายพิสดารญาณหยั่งรู้     ให้ทายเกตุ  (๙)
                                                               ทายวุ่นวายภัยอาเภท        ให้ทายมฤตยู  (๐)

คำว่า  “ให้ทาย”    หมายถึง   ให้ทำนายโดยพิจารณาจากดาวนั้น ๆ ว่าอยู่ในสภาพเช่นใด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
บทความต่างๆ

คาถาไหว้ครูหมอดู
ฤกษ์ปลูกต้นไม้
รั้วป้องกันเคราะห์ เกราะป้องกันตัว
ดิถีดี-ดิถีร้าย
ถาม–ตอบ
ดวงจร ปีจร
คาถาจุดเทียนชัย
ทิศราหูจร-ยามตรีเนตร
ดวงเหมือน-ดวงแฝด
คำนำวิชาตาทิพย์
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
หนังสือชี้ชวนงานไหว้ครู 2558
อารัมภกถา
พุดตานกถา
ประวัติชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก
ดวงชาตาล้มละลาย
ดวงผ่าคลอดบุตร
ดวงชาตาพิการทางสมอง (CP) หรือ (ออทิสติก)
อาจารย์ผู้อบรมวิชา และเจ้าหน้าที่ชมรม
การพยากรณ์ดวงชะตาคนทั้งโลก
ดวงเส้นโลหิตในสมองแตก (ความดันสูง)
วิชานรลักษณ์ศาสตร์
ดวงต่างประเทศ
คำทำนายภูมิพยากรณ์ทั้ง ๘
ดวงไฟไหม้บ้าน
ดวงชาตาจิตรกร
ดวงชาตาที่เป็นนักประพันธ์ (นักเขียน)
ดวงชะตาคนที่มีแล้วหมด (รวยแล้วกลับจนอีก)
ดวงชาตาที่ขาดเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้
ดวงกินคู่ (ตายจากกัน)
ดวงชาตาที่เป็นโรคไม่หายขาด
ดวงเกี่ยวกับต่างประเทศ
พยากรณ์เรื่องคู่ ๑-๒
ดวงผ่าตัด
ดวงทำนายหญิง
การพยากรณ์เรื่องบุตร
ดวงอนุภรรยา
พยากรณ์ดวงชาตาฐาน ๑๓
ดวงชาตาทอม
ดวงทำนายหญิง
ดวงกระเทย (ชายเป็นหญิง)
ดวงภาคพยากรณ์
ดวงชะตาที่มีอายุยืน
ดวงหญิงที่มียศ–ตำแหน่งสูง
วิชาตาทิพย์ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.